A Magyar Pszichológus Kamarát Támogatók oldala

PSZICHOLÓGIAI JOGTÁR

JOGTÁR 

(Készült: 2014.07.01.)

A jelen felsorolásban példálózó és nem taxatív jelleggel azok a jogszabályok szerepelnek, melyek véleményünk szerint a pszichológiai tevékenység végzésével kapcsolatban a leggyakrabban felmerülhetnek. Az alábbi lista nem kimerítő, az eset körülményeitől függően számos egyéb jogszabály alkalmazása kötelező lehet. A jogalkotás függvényében az alábbi lista a jövőben változhat. Az alábbi lista a készítés napján hatályban lévő jogszabályokat tartalmazza.

Törvények

 • 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1995. évi CXIV. törvény az igazságügyi szakértői kamaráról
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 • 2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről
 • 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

Kormányrendeletek

–        40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről

–        96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

–        122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

– 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

–        323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

–        326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

–        33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről

–        356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

–        387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

Miniszteri rendeletek

 • 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
 • 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
 • 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről
 • 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről
 • 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről
 • 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről
 • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 • 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól
 • 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
 • 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól
 • 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről
 • 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről
 • 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
 • 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól
 • 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről
 • 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről
 • 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges Szakmai minimumfeltételekről
 • 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

Betegek egészségügyi dokumentációjára vonatkozó jogszabályok

A jelen összefoglaló a betegek tájékoztatásának módjára, tartalmára, továbbá a személyes adatokra, azok kezelésére nem terjed ki, csak a dokumentációval összefüggő kérdéseket foglalja össze!