A Magyar Pszichológus Kamarát Támogatók oldala

A PSZICHOLÓGUSKÉPZÉS JELENLEGI HELYZETE

RÖVID ISMERTETŐ

A PSZICHOLÓGIAI KÉPZÉS/SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉRŐL

(Készült a 2014.07.01-én hatályos jogszabályok alapján)

Alapképzés – Mesterképzés

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint felsőfokú végzettséget

 • alapképzésben alapfokozatot (BA),
 • mesterképzésben mesterfokozatot (MA vagy MsC),
 • doktori képzésben – a mesterfokozatra építve – doktori fokozatot (PhD)

lehet szerezni.

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzésként szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a mesterfokozatra épülő – szakirányú szakképzettség szerezhető.

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló15/2006 OM rendelet alapján a pszichológia témakörben:

 • pszichológia alapképzési (BA)
 • egészségpszichológia mesterképzési (MsC)
 • pszichológia mesterképzési (MA)

szakok indíthatók a felsőoktatási intézmények által. 

pszichológia alapképzési szak (BA) alapfokozatú végzettségi szintet ad, a fokozat megszerzésével viselkedéselemző szakképzettség szerezhető. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában – szakmai vezetés mellett – alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Kiválóan tudnak pl. pszichológus mellett asszisztensként dolgozni.

 

Az egészségpszichológia mesterképzési szak mesterfokozatú végzettségi szintet ad, a fokozat megszerzésével okleveles egészségpszichológus (MsC) szakképzettség szerezhető. A képzésbe való belépéshez előfeltétel a pszichológus alapfokozatú végzettség (BA) megléte. Ezen kívül előfeltételként elfogadhatók a 15/2006 OM rendeletben meghatározott ismeretet biztosító egyéb végzettségek a rendeletben meghatározott beszámítás szerint.

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészség- és a pszichológiai tudományok releváns ismereteinek elsajátításával és az ahhoz kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a mentális egészségfejlesztés és egészség-rehabilitáció területén jelentkező feladatok ellátására, a lakosság mentális egészségi állapotának javítására, a kedvezőtlen egészségmagatartások leküzdésében pszichológiai segítséget, valamint az ezen a területen dolgozó más szakembereknek pszichológiai szupervíziót, támogatást és konzultációs lehetőséget nyújtva. A végzettek felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

 

pszichológia mesterképzési szak mesterfokozatú végzettségi szintet ad, a fokozat megszerzésével okleveles pszichológus (MA) szakképzettség szerezhető. 

A mesterképzési szakon választható specializációk:

 • kognitív pszichológia,
 • társadalom- és szervezetpszichológia,
 • munka- és szervezetpszichológia,
 • klinikai és egészségpszichológia,
 • tanácsadás- és iskolapszichológia,
 • fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia,
 • interperszonális és interkulturális pszichológia.

A szakirány választásától függetlenül, egységesen okleveles pszichológus szakképzettséget ad a képzés. A szakirány semmilyen speciális jogosítványt nem ad a végzettség tekintetében.

A képzésbe való belépéshez előfeltétel a pszichológus alapfokozatú végzettség (BA) megléte. Ezen kívül előfeltételként elfogadhatók a 15/2006 OM rendeletben meghatározott ismeretet biztosító egyéb végzettségek a rendeletben meghatározott beszámítás szerint.

A képzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik megszerzett pszichológiatudományi ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Szakképzés – Szakirányú továbbképzés

A mesterfokozat megszerzését követően egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést (22/2012 EMMI rendelet) és szakirányú továbbképzést (10/2006 OKM rendelet) lehet végezni pszichológia témakörben.

Egészségügyi területen való tevékenységhez szükséges az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzése. Egyéb területen (többek között pl. óvoda-, iskolapszichológia), a területet érintő szabályozástól függően, kötelező a tevékenység végzéséhez valamely szakirányú továbbképzésben megszerezhető végzettség megszerzése.

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében először alap szakképesítés, majd ráépített szakképesítés szerezhető (a szakképesítés a köznyelvben a “szakvizsga”). Szakpszichológusi szakképesítést mesterfokozatú pszichológia, vagy mesterfokozatú egészségpszichológia képzettséggel rendelkezők szerezhetnek. A szakpszichológusi szakképesítés megszerzését követően lehet ráépített szakképesítést szerezni.

Szakpszichológusi alap szakképesítések a következők:

 • felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia,
 • gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia,
 • neuropszichológiai szakpszichológia,
 • alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia.

Ráépített szakpszichológusi szakképesítések a következők:

 • Klinikai addiktológiai szakpszichológia

Ennek bemeneti képzettségi előfeltétele a

o   felnőtt/gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológiai, vagy

o   neuropszichológiai szakpszichológiai, vagy

o   alkalmazott egészségpszichológiai

képzettség.

 • Pszichoterápia

Ennek bemeneti képzettségi előfeltétele a

o   felnőtt/gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológiai, vagy

o   neuropszichológiai szakpszichológiai, vagy

o   alkalmazott egészségpszichológiai

képzettség.

Ráépített szakorvosi szakképesítésként is szerezhető pszichoterápiás szakképzettség:

Ennek bemeneti képzettségi előfeltétele a

o   gyermek- és ifjúsági pszichiátria, vagy

o   pszichiátria, vagy

o   bármely alap szakorvosi szakképzettség, vagy

o   szakfogorvosi szakképzettség.

A bemeneti követelményként megállapított képzettségektől függően eltérő hosszúságúak és eltérő képzési programúak a fent említett szakképzések.

A pszichoterápiás szakképzés részeként meghirdetésre kerülő, úgynevezett módszerspecifikus képzettség megszerzésére irányuló részképzéseken is részt lehet venni. Ezek képzések keretében az egyes pszichoterápiás módszerek (pl. hipnózis, relaxáció, stb.) mélyebb, részletesebb elsajátítására kerül sor. Ezen részképzések elvégzése még nem jogosít önálló pszichoterápiás tevékenység végzésére.

A szakirányú továbbképzések egyes típusait nem jogszabály határozza meg, úgy mint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzések esetében. Szakirányú továbbképzés indításának feltételeit rögzíti a 10/2006 OKM rendelet. Ez alapján az egyes felsőoktatási intézmények maguk döntik el, hogy a jogszabály feltételeinek megfelelően milyen témában, milyen szakirányú továbbképzést indítanak.

A www.felvi.hu oldalon a 2014-2015 tanévre vonatkozóan a következő szakirányú továbbképzési lehetőségek találhatók a “pszichológia” keresőszó alapján:

http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/!Szakkereso/index.php/szakkereso/szakiranyu?int_id=-1&szer_id=-1&nev=pszichol&Keres=Keres

Ezen kívül “mentálhigiénia” és “szupervízor” keresőszavak alatt találhatók még közvetve, vagy közvetlenül, de a pszichológia témaköréhez kapcsolódó szakirányú továbbképzések.

Doktori képzés (PhD)

Doktori képzés indítására az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amely az adott tudományterületen mesterfokozatú képzést is folytat. A doktori iskola létesítésének és a doktori cím megszerzésének feltételeit a 387/2012 Kormányrendelet és a 33/2007 Kormányrendelet tartalmazza.